Nova convocatòria per a la rehabilitació d'habitatges a Sineu

10-Desembre-2021

Ja està oberta la nova convocatòria dels ajuts de l'any 2021 per a la rehabilitació d'edificis i habitatges inclosos dins de l'àrea de regeneració i renovació urbana de Sineu, dins el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. Així ho ha anunciat el director general d'habitatge i arquitectura, Eduardo Robsy, juntament amb el batle de l'Ajuntament de Sineu, Tomeu Mulet.

El que es pretén amb aquests ajuts és fomentar la regeneració i la renovació urbana i tenen com a objecte el finançament per a l'execució d'obres de rehabilitació en edificis d'habitatges de tipologia residencial col·lectiva, o bé en habitatges unifamiliars, entre mitgeres o agrupats en filera, inclosos dins l'àrea de regeneració i renovació urbana de Sineu.

Des del Govern de les Illes Balears es destinen un total de 83.898,96 euros a Sineu i es podran acollir aquelles obres que estiguin iniciades (a partir del 21 d'octubre de 2016) i no acabades, acabades o no iniciades. El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos, és a dir fins dia 9 de febrer del 2022, amb un termini màxim de resolució de cinc mesos i les sol·licituds s'han presentat a l'Ajuntament.

Així, amb caràcter general, la subvenció és del 35% del pressupost amb màxims d'11.000 euros, però es pot elevar al 75% en casos en què el nucli familiar tingui ingressos tres vegades inferiors a l'IPREM o si hi ha persones amb discapacitat. També es pot incrementar a 1.000 euros si l'immoble és BIC.

Poden ser beneficiaris dels ajuts d'aquesta convocatòria:

  1. El propietari únic o els copropietaris conjuntament d'edificis d'habitatges o d'habitatges, que, alhora, poden ser, les persones físiques majors que siguin residents a les Illes Balears i gaudeixin de la nacionalitat espanyola (en el cas d'estrangers, han de tenir la residència legal a Espanya).
  2. Persones jurídiques de naturalesa privada, que acreditin a la seva sol·licitud que es troben constituïdes degudament, segons la normativa que els resulti d'aplicació;
  3. Comunitats de propietaris d'habitatges o les agrupacions de comunitats de propietaris, constituïdes d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal;
  4. I finalment els propietaris que, de manera agrupada, ho siguin d'edificis d'habitatges que reuneixin els requisits establerts per l'article 396 del Codi civil, però no hagin atorgat el títol constitutiu en règim de propietat horitzontal.

Les obres que es poden acollir a aquests ajuts són: obres de conservació, obres d'accessibilitat i actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat.