Jutjat de Pau

foto-arxiu

Els jutjats de pau són òrgans jurisdiccionals unipersonals que exerceixen l’administració de justícia a municipis que no compten amb jutjats de primera instancia i instrucció. Les seves competències estan regulades pel capítol VI de la Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del Poder Judicial. 

Per regla general es tracta de jutges llecs, és a dir, persones sense formació jurídica però sí amb reconeixement social per resoldre qüestions de rellevància menor. Els jutges de pau constitueixen l’estament més senzill de l’administració de justícia.

El jutge de pau de Sineu és nomenat per la sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears cada quatre anys a proposta del plenari de l’Ajuntament, que ha de proposar a l’administració de Justícia un nom amb el vot favorable de la majoria absoluta dels regidors i regidores. 

Les funcions del jutge de pau són:

  • Conèixer assumptes d’ordre civil en primera instància, prendre’n decisió i garantir l’execució dels processos que la llei determini.
  • En l’ordre penal, conèixer en primera instància els processos per faltes lleus que atribueixi la llei.
  • Signar actes de matrimoni, defunció, processos electorals...

Des de fa més de tres dècades exerceix com a jutge de pau de Sineu el senyor Amador Camps Niell; la secretaria del jutjat recau en la senyora Antònia Real Noguera, responsable de la biblioteca municipal. La seu del Jutjat de Pau de Sineu s'ubica al mateix edifici de l'Ajuntament (carrer de Sant Francesc, 10).

     Telèfon: 971 520 027 
     Email: biblioteca@ajsineu.net