Processos d'estabilització

Bases específiques processos d'estabilització 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 5 de desembre de 2022, va aprovar la convocatoria i les bases que han de regir el procés selectiu d'estabilització del 2022 d'aquesta administració local, incloses en els processos extraordinaris d'estabilització prevists en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les llles Balears, contingudes en l'Oferta d'Ocupació Pública pel 2022, derivat de l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Sineu. 

És objecte de la present convocatória la cobertura de les places afectades en el procés d'estabilització del 2022 d'aquesta administració local, incloses en els processos extraordinaris d'estabilització prevists en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les llles Balears, contingudes en l'Oferta d'Ocupació Pública pel 2022, publicada en el BOIB número 68, de 28 de maig de 2022, amb les modificacions posteriors introduides. 

 

Per a més informació, consulteu la documentació adjunta. S'inclouen els models de sol·licitud de participació als processos d'estabilització i els fulls d'autobarem de mèrits professionals:

Notícies