Òrgans de govern

capitells-claustre

L'Ajuntament de Sineu disposa de diversos òrgans de govern municipal, tant de caràcter decisori i executiu com de caràcter informatiu. El Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix, a més del batle o batlessa i els tinents de batle, als següents òrgans de govern:

     El Ple

Està integrat per tota la corporació municipal, és a dir, pel batle o batlessa i tots els regidors i regidores, siguin de govern o oposició. És el màxim òrgan de representació política dels sineuers i sineueres.

El Ple de l'Ajuntament de Sineu està integrat per onze membres de tres grups polítics; set del PP, tres de Més i un del PSOE. Es reuneix ordinàriament cada dos mesos el darrer dilluns de mes.

Les seves sessions són obertes al públic.

     Comissions informatives

Són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos al Ple, excepte en els casos d'urgència o quan el batle o batlessa sol·liciti el seu informe.

L'Ajuntament de Sineu compta amb dues comissions informatives:

  1. Comissió Especial de Comptes i Hisenda. Se n'encarrega d'estudiar els comptes i pressuposts prèvia deliberació i aprovació del ple de la corporació. Es reuneix, com a mínim, una vegada a l'any.
  2. Comissió d'Assumptes Generals. Es tracta d'una comissió informativa i de control per assumptes generals que avalua assumptes prèvia deliberació, debat i aprovació del ple municipal. Es reuneix, sempre, prèvia celebració d'un ple ordinari.

Les comissions informatives de Sineu estan formades pel batle o batlessa i quatre membres més; dos del PP, un de Més i un del PSOE.

     Junta de Govern

Aquest òrgan té la funció d'assistir al batle o batlessa en les seves atribucions legalment establertes.

L'Ajuntament de Sineu compta amb una Junta de Govern formada pel batle i tres regidors elegits d'entre els quals formen la majoria de govern. D'acord amb l'establert pel ple, es reuneix ordinàriament de forma setmanal.