Òrgans de govern

capitells-claustre

L'Ajuntament de Sineu disposa de diversos òrgans de govern municipal, tant de caràcter decisori i executiu com de caràcter informatiu. El Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals estableix, a més del batle o batlessa i els tinents de batle, als següents òrgans de govern:

     El Ple

Està integrat per tota la corporació municipal, és a dir, pel batle o batlessa i tots els regidors i regidores, siguin de govern o oposició. És el màxim òrgan de representació política dels sineuers i sineueres.

El Ple de l'Ajuntament de Sineu està integrat per onze membres de quatre grups polítics; cinc del PP, quatre de GxS, un del PSOE i un de C's. Es reuneix ordinàriament cada dos mesos el darrer dilluns de mes.

Les seves sessions són obertes al públic.

     Comissions informatives

Són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos al Ple, excepte en els casos d'urgència o quan el batle o batlessa sol·liciti el seu informe.

L'Ajuntament de Sineu compta amb dues comissions informatives:

  1. Comissió Especial de Comptes i Hisenda. Se n'encarrega d'estudiar els comptes i pressuposts prèvia deliberació i aprovació del ple de la corporació. Es reuneix, com a mínim, una vegada a l'any.
  2. Comissió d'Assumptes Generals. Es tracta d'una comissió informativa i de control per assumptes generals que avalua assumptes prèvia deliberació, debat i aprovació del ple municipal. Es reuneix, sempre, prèvia celebració d'un ple ordinari.

Les comissions informatives de Sineu estan formades pel batle o batlessa i sis membres més; dos del PP, dos de GxS, un del PSOE i un de C's.

     Junta de Govern

Aquest òrgan té la funció d'assistir al batle o batlessa en les seves atribucions legalment establertes.

L'Ajuntament de Sineu compta amb una Junta de Govern formada pel batle i tres regidors elegits d'entre els quals formen la majoria de govern; dos del PP i un de C's. D'acord amb l'establert pel ple, es reuneix ordinàriament de forma setmanal.