Nova convocatòria d’ajudes COVID per valor 27.975,79 euros

05-Gener-2022

El passat 30 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) l’acord de la Junta de Govern Local pel qual es convoquen ajudes als sectors econòmics de Sineu, per a pal·liar les conseqüències de les restriccions ocasionades per la crisi de la Covid-19.

La convocatòria té per objecte ajudar al teixit productiu del municipi de Sineu amb la regulació de la concessió d'ajudes econòmiques que pretenen pal·liar les pèrdues produïdes en els sectors econòmics, a conseqüència de les restriccions aprovades pel Govern per aturar l'expansió de la crisi soci-sanitària o que estiguin especialment afectats per la pandèmia. S’hi destinen 27.975,79 euros, procedents d’un fons mixt participat per l’Ajuntament, el Consell i el Govern de les Illes Balears.

Poden ser beneficiaris de les ajudes, les persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d'empreses que desenvolupin la seva activitat econòmica al municipi de Sineu de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball. Tots els detalls figuren en la convocatòria.

Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han d’exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) següents:

 • Grup 162. Fabricació de gel per a la seva venda
 • Grup 4191. Indústria del pa
 • Grup 4191. Indústria de brioixeria
 • Grup 4261. Elaboració i criança de vins
 • Grup 427. Fabricació de cervesa
 • Grup 6422. Comerç a la menuda de productes carnis
 • Grup 6441. Comerç a la menuda de pa i pastisseria
 • Grup 6442. Despatxos de pa i pastisseria
 • Grup 645. Comerç a la menuda de vins i begudes
 • Grup 6471. Comerç a la menuda de productes alimentaris
 • Grup 6473. Comerç a la menuda de productes alimentaris
 • Grup 6539. Comerç a la menuda de productes de la llar
 • Grup 6541. Comerç a la menuda de vehicles terrestres
 • Grup 6545. Comerç a la menuda de maquinària
 • Grup 6593. Comerç a la menuda d’aparells mèdics
 • Grup 6596. Comerç a la menuda de joguines, esports...
 • Grup 6639. Comerç a la menuda fora d’establiment comercial
 • Grup 6912. Reparació de vehicles i automòbils
 • Grup 911. Serveis agrícoles i ramaders
 • Grup 922. Serveis de neteja

La quantia de la subvenció consisteix en un import fix per cada un dels beneficiaris consistent en 1.000 euros. En el supòsit de que les sol·licituds d’ajuda fossin superiors a l’import assignat a la convocatòria indicat en el punt anterior, es reduiran proporcionalment les quantitats concedides.

Les sol·licituds s’hauran de presentar de forma telemàtica per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sineu, excepte en aquells casos en que, segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015, no estiguin obligats a relacionar-se per mitjans electrònics. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.