Convocatòria de procés selectiu per a la creació d'una borsa de personal d'animació sociocultural

16-Agost-2021

La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 29 de juliol de 2021 va aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de animador/a sociocultural, personal laboral temporal, concurs lliure, acord que se publica als efectes de l'inici del període de presentació de sol·licituds.

L'objecte de les presents bases és regular el procés de creació d'una borsa d'animador/a sociocultural per al desenvolupament de la dinamització juvenil de l'Ajuntament de Sineu, així com el desenvolupament de projectes concrets i puntuals que l'Ajuntament hagi d'executar en funció de les subvencions sol·licitades i rebudes per part d'altres organismes públics.

Les funcions es centraran bàsicament en les tasques següents, sense perjudici de que es puguin assignar altres relacionades amb el perfil seleccionat en funció de les subvencions que es vagin rebent per part dels organismes públics:

  1. Redacció del projecte de dinamització juvenil de Sineu i el seu desenvolupament.
  2. Planificar, executar i avaluar accions per a les persones joves, adaptades al context sociocultural. Fomentar les iniciatives, facilitant eines per al desenvolupament personal i comunitari.
  3. Estimular les relacions entre joves, potenciant la participació amb igualtat d'oportunitats i l'educació en el temps lliure.
  4. Gestionar i establir vincles amb l'entorn per al desenvolupament del projecte (IES, recursos comunitaris, administracions, empreses...).
  5. Oferir atenció i orientació en les inquietuds de les persones joves.

La contractació es realitzarà amb caràcter de personal laboral de caràcter temporal, categoria assimilada al grup C1 de funcionaris, amb una jornada a temps parcial de 20 hores setmanals.

Les sol·licituds es poden presentar de forma presencial en el Registre General de l'Ajuntament de Sineu de dilluns a divendres de 9h a 14 h, o en la forma que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre; o bé de forma telemàtica a la seu electrònica, a través del procediment habilitat a l'efecte. Per poder accedir al tràmit és necessari disposar de DNI electrònic, certificat digital o qualsevol altre sistema d'identificació electrònica.

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears Més informació al BOIB número 108 de 14 d'agost de 2021.