L’Ajuntament publica una línia d’ajudes Covid per a empreses i autònoms per valor de 92.675,79 euros

14-Juny-2021

Aquest passat dissabte, 12 de juliol, es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) l’acord de la Junta de Govern Local pel qual es convoquen ajudes als sectors econòmics de Sineu, per a pal·liar les conseqüències de les restriccions ocasionades per la crisi de la Covid-19.

La convocatòria té per objecte ajudar al teixit productiu del municipi de Sineu amb la regulació de la concessió d'ajudes econòmiques que pretenen pal·liar les pèrdues produïdes en els sectors econòmics, a conseqüència de les restriccions aprovades pel Govern per aturar l'expansió de la crisi soci-sanitària o que estiguin especialment afectats per la pandèmia. S’hi destinen 92.675,79 euros procedents d’un fons mixt participat per l’Ajuntament, el Consell i el Govern de les Illes Balears.

Poden ser beneficiàries de les ajudes, les persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d'una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica en el municipi de Sineu de menys de 20 treballadors de mitjana anual computant els diferents centres de treball.

Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes han d'exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l'impost d'activitats econòmiques següents: restaurants, cafeteries i bars amb i sense menjar (línia 1); serveis recreatius i culturals, tècnics de so o d’il·luminació, instal·lacions i centres de perfeccionament esportiu, sales i  locals d’espectacles, agències de viatges i professionals relacionats amb loteries i altres jocs d’atzar (línia 2); indústria tèxtil i del calçat, arts gràfiques, comerç a la menuda de productes industrials no alimentaris; serveis d’hostalatge, serveis de bellesa i serveis fotogràfics (línia 3); i comerç al major de matèries agràries, equipament de la llar i la construcció, comerç a la petita d’altres productes no alimentaris, personal docent d’ensenyament divers i activitats d’educació i recerca (línia 4). Totes les categories es poden consultar, al detall, a la convocatòria publicada al BOIB.

La quantia de la subvenció consisteix en un import fix d’entre 1000 i 1.500 euros per cadascun dels beneficiaris, tenint el compte el grup o epígraf de l'IAE al qual estiguin adscrits. En el cas que les sol·licituds d'ajuda fossin superiors a l'import assignat a la convocatòria indicat en el punt anterior, es reduiran proporcionalment les quantitats concedides.

     Procés de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des del diumenge 13 de juny. Les sol·licituds s'hauran de presentar de manera telemàtica per mitjà de la seu electrònica de l'Ajuntament, on hi figura publicada una secció específica per a la tramitació de les sol·licituds objecte d'aquesta convocatòria: «Ajudes sectors econòmics de Sineu per a pal·liar les conseqüències de les restriccions ocasionades per la crisi sanitària de la Covid-19».

Una vegada s'hagi accedit al tràmit, cal seguir les instruccions de la plataforma i aportar tota la documentació requerida i que és la següent: Model de sol·licitud de la plataforma; còpia en PDF del DNI o NIE i passaport, per les dues cares. Si és una persona jurídica: CIF; certificat tributari de situació censal a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, on consti d'alta el centre de treball o establiment pel qual es demana l'ajuda, almenys dins dels tres mesos anteriors; si es tracta d'una comunitat de béns o entitat sense personalitat jurídica, contracte subscrit entre els membres i designació del representant; certificat expedit per l'entitat bancària de la titularitat. No s'admet cap altre document per a acreditar la titularitat de compte bancari; i certificat d'estar al corrent d'obligacions amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributaria i amb la Seguretat Social.

El procediment de concessió és de concurrència no competitiva, concedint una quantitat fixa a totes les sol·licituds presentades, sempre que l'expedient sigui correcte i s'aportin els documents preceptius, fins a esgotar el total del crèdit assignat per a la convocatòria. La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada la Junta de Govern Local hagi resolt la concessió de les subvencions i en el termini màxim d'un mes.